Skip to content

Rendi üldtingimused

 

  1. Rendileandja ja rendilevõtja

1.1. Rendileping sõlmitakse kahepoolselt.
Rendileandja on Aantirent OÜ, aadressiga Üksnurme tee 10, Saku, 75501. Rendileandjaga saab kontakteeruda e-posti teel info@avantirent.ee või telefoni teel +372 51 51 959.
Rentnik on klient, kellega rendileping sõlmitakse.

1.2. Rendilepingut sõlmides kinnitab Rentnik, et on tutvunud rendilepingu ja rendi üldtingimustega ja nõustub neid täitma. Ühtlasi kinnitab, et lepingut allkirjastades annab Rendileandjale õiguse kinni pidada ja sisse nõuda kõik rendilepingu tingimustest tulenevad tasud. Selleks võib Rendileandja debiteerida Rentija maksekaardi ja/või esitada arve viivitamatuks maksmiseks.

 

  1. Rentniku kinnitused

2.1. Rentnikul ja tema nimel tegutseval isikul on kõik õigused Seadmete osas Lepingu sõlmimiseks, Rentnikule ei ole teada ühtegi asjaolu, mis võiksid takistada või teha võimatuks Rentniku poolt Lepingust Rentnikule tulenevate kõigi kohustuste nõuetekohase täitmise;

2.2. Rentnik on tutvunud ja Rendileandja on Rentnikku piisavalt informeerinud ja instrueerinud alljärgnevast: renditavate Seadmete omand kuulub liisinguandjale (VÕS § 288 lg 1) , omadused, rendihinnakiri, tehniline seisund. Seadmete kasutamist puudutavad juhendid ja eeskirjad, sh ohutusnõuded, Rentnik on saanud Rendileandjalt ammendavad vastused kõigile Seadmete kasutamist ja omadusi puudutavatele küsimustele;

2.3. Rentnik omab kõiki vajalikke ning nõutavaid oskusi ning muid vajalikke eeldusi tema poolt renditavate Seadmete nõuetekohaseks kasutamiseks.

2.4. Rentnik on teadlik, et Rendileandja kasutab renditavat seadet liisingandja ja Rendileandja vahel sõlmitud liisingulepingu alusel.

 

  1. Lepingu sõlmimine ja tähtaeg

3.1. Rendisuhe algab Seadmete Rendileandja rendipunktist (edaspidi: „Rendipunkt”) väljastamise ajahetkest ning lõpeb Seadme nõuetekohasel tagastamisel Rendipunkti (edaspidi: „Rendiperiood”).

3.2. Kui ei ole muud kokkulepet, arvestatakse Rendiperioodi pikkust päevades (edaspidi: „Rendipäev”). Esimeseks Rendipäevaks on Seadme Rendipunktist Rentnikule üleandmise päev. Rendiperioodi kehtivuse viimaseks päevaks on Seadme nõuetekohase tagastamise päev. Kui Seade tagastatakse Rendipunkti enne kella 9.00, on Rendiperioodi kehtivuse viimaseks päevaks tagastamise päevale eelnenud kalendripäev.

 

  1. Seadmete üleandmine ja tagastamine

4.1. Seade tuleb tagastada Rendileandja Rendipunkti. Rentnik võib Seadme tagastada Rendipunkti vabalt valitud päeval, kuid Seade tuleb tagastada hiljemalt Lepingu kehtivuse viimasele päeval. Seadmete väljastamine ja tagastamine on võimalik üksnes Rendileandja ettevõtte tavalistel lahtiolekuaegadel. Seadme tagastamisega viivitamisel Lepingu lõppemisel on Rentnik kohustatud tasuma leppetrahvi (edaspidi Leppetrahv) Rendileandjale renditasu 2- (kahe) kordses ulatuses viivitatud perioodi eest.

4.2. Seadmete vastuvõtmisel on Rentnik kohustatud koheselt kontrollima Seadmete hulka, kvaliteeti ja tehnilist seisundit ning teatama Rendileandjale viivitamatult, kuid mitte hiljem kui ühe (1) päeva jooksul kõigist temale teatavaks saanud puudustest ning pretensioonidest seoses Seadmetega. Mitteteavitamisel või mitteõigeaegsel teavitamisel eeldatakse Seadme head kvaliteeti ja seisundit.

4.3. Seade peab tagastamisel olema samas tehnilises seisundis, milles Rentnik Seadme sai, arvesse võttes normaalset kulumist. Juhul, kui sisepõlemismootoriga Seade antakse Rentniku kasutusse täidetud kütusemahutiga, siis nimetatud Seadme tagastamisel Rendileandjale peab kütusemahuti olema täidetud. Kütusemahuti täidetuse ulatus fikseeritakse Rentnikule Seadme üleandmisel. Fikseerimata jätmisel eeldatakse, et kütusemahutid olid Seadme Rentnikule üleandmisel täis.

4.4. Seade tagastatakse sellekohase kirjaliku märke tegemisega Lepingule või eraldi Seadme tagastamise akti alusel, millele kirjutavad alla Poolte esindajad.

4.5. Seade loetakse kaotsiläinuks, kui Seadet ei ole tagastatud Rendileandjale 10 (kümne) päeva jooksul arvates Rendiperioodi lõppemisest. Kaotsiläinud Seadme Rendilepingus nimetatud Turuväärtuse kohustub Rentnik hüvitama Rendileandjale 20 (kahekümne) päeva jooksul Rendiperioodi lõppemisest. Hüvitamise aluseks täiendavat arvet Rendileandja Rentnikule esitama ei pea. Hüvitise nõudmine ei välista ega asenda p. 4.1. nimetatud Leppetrahvi nõudmist. Seadme kaotsimineku puhul Seadme tagastamise viivist (p 4.1) enam ei arvestata Seadme kaotsiminekust arvates.

4.6. Perioodil, mil p 4.5. hüvitist ei tasuta on Rendileandjal õigus rakendada abinõusid, sh omaabi Seadme osas valduse taastamiseks.

4.7. Kui Rendileandja tuvastab Seadme tagastamisel või selle järgselt Seadme kasutuskõlbmatuks muutumise või Seadme väärtuse olulise vähenemise asjaolu tagajärjel, mille eest on vastutav Rentnik, on Rendileandjal õigus omal valikul kas keelduda Seadme vastuvõtmisest ja nõuda Rentnikult hüvitist summas, mis vastab uue Seadme Turuhinnale või võtta Seade vastu ning nõuda Rentnikult Seadme parandamise ja remondiga kaasnevate kõigi kulude hüvitamist. Kõik käesolevas alapunktis nimetatud hüvitised tuleb tasuda hiljemalt 10 päeva pärast nõude saamist.

4.8. punktides 4.5. (kaotsiläinud Seade) ja/või 4.7. (rikutud Seade) nimetatud hüvitiste mitteõigeaegselt tasumisel arvestatakse hüvitiselt (tasumata Seadme turuhinnalt) tasumata jätmisel viivist 0,2 % tasumata summalt päevas.

 

  1. Renditasu ja tagatisraha

5.1. Rendileandja annab Lepinguga kokkulepitud Seadmed Rentnikule rendile Seadme üleandmise ajahetkel kehtiva rendihinnakirja alusel. Hinnakirjas märgitud hindadele lisandub käibemaks. Renditasu sisaldab tasu üksnes Seadme kasutamise eest. Renditasu ei sisalda muuhulgas tasu Seadmete projekteerimise, paigaldamise, lahti monteerimise, paigaldamise järelevalve, häälestuse, transpordi, puhastamise, Seadmete peale- või maha laadimise eest, Seadmetes kasutatava kütuse, määrdeainete jm tavapärase kasutamisega seotud kulutusi. Eelnimetatud teenuste eest tasutakse vastavalt Rendileandja või teenust osutava kolmanda isiku pool kehtestatud sellekohasele hinnakirjale.

5.2. Renditasu kuulub tasumisele Rendileandja poolt väljastatava sellekohase arve (sh ettemaksuarve) alusel. Rentnikule väljastatakse rendiarve Seadme tagastamisel või Rendilepingu lõppemisel.

5.3. Renditasu makstakse rendiarvete alusel Lepingus või Kliendilepingus fikseeritud viisil ja tähtajaks. Füüsilisest isikust Rentnikud on kohustatud teistsuguse kokkuleppe puudumisel tasuma renditasu hiljemalt Seadme tagastamisel. Renditasu ja muud Lepingu alusel tasumisele kuuluvad maksed loetakse Rentniku poolt tasutuks arvates hetkest, mil tasutav summa on laekunud Rendileandja arveldusarvele või tasutud sularahas Rendipunkti.

5.4. Rendileandjal on õigus nõuda Rentnikult nii enne Seadme Rentniku kasutusse andmist kui ka Rendiperioodi jooksul tagatisraha tasumist. Tagatisraha suuruse määrab Rendileandja, kuid see ei või ületada Rentnikule rendile antavate Seadmete uushanke hinda

5.5. Rendileandja ei ole kohustatud hoiustama Rentniku poolt tasutavat tagatisraha eraldi kontol ega tasuma nimetatud tagatisrahalt Rentnikule intressi.

5.6. Rentnikul on õigus nõuda Rendileandjalt tagatisraha tagastamist hiljemalt ühe nädala möödumisel pärast Seadme tagastamist, mille rendile või üleandmise eelduseks oli tagatisraha maksmine.

5.7. Rendileandjal on õigus tasaarvestada ning vähendada tagastamisele kuuluvat konkreetse Seadme rendile andmisega seoses tasutud tagatisraha summa ulatuses, milles Rendileandjal on Rentniku vastu rahalisi nõudeid nii konkreetse Seadme rendileandmisega seoses, samuti teiste rendile antud Seadmetega seoses.

5.8. Rentniku poolt mistahes makse tasumisega viivitamisel on Rentnik kohustatud maksma Rendileandjale viivist 0,2% tähtaegselt tasumata summalt iga viivitatud päeva eest, samuti hüvitama kogu kahju, sh õigusabi- ja inkassoteenuse kasutamisega seotud kulu.

5.9. Rentnik nõustub tema poolt avaldatud järgmiste isikuandmete: isikukood, maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäev ning summa, edastamisega AS-ile Krediidiinfo ning lubab loetletud andmete töötlemist krediidiotsuste langetamise eesmärgil AS-i Krediidiinfo hallatavas maksehäirete registris. AS-ile Krediidiinfo kliendi andmete edastamise õigus tekib, kui kliendil on täitmata käesolevast lepingust tulenev rahaline kohustus. Klient annab käesolevaga nõusoleku andmete avaldamiseks ka puhul, mil ta ise on avaldamise aluseks olevale nõudele vastu vaielnud. Kliendi andmete AS-i Krediidiinfo poolt töötlemise tingimustest edastamise alustest ja ulatusest saate lähemat teavet veebilehelt www.krediidiinfo.ee.

5.10. Rentnik nõustub sellega, et Rentniku poolt Lepingu rikkumise korral on Rendileandjal õigus Lepingu sõlmimise ja täimise käigus Rendileandjale teatavaks saanud Rentniku isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht, Rentniku foto, isikuttõendava dokumendi koopia, andmed Lepingulise kohustuse mittetäitmise, sealhulgas võlgnevuse suuruse kohta) edastada kolmandatele isikutele (inkassofirmad, õigusnõustajad, advokaadibürood, SA Kadunud poolt hallatav internetiportaal www.kadunud.ee ) võlgnevuse sissenõudmise, renditud Seadmete tagastamise ning Rentnikuga seotud krediidivõimelisuse hindamise eesmärgil. Rentnikul on igal ajal õigus nõuda, et Rendileandja lõpetaks Lepingus nimetatud kolmandatele isikutele Rentniku isikuandmete edastamise. Rentnikul on õigus igal ajal nõuda, et Rendileandja informeeriks Rentnikku andmetest, mis Rendileandja on Lepingu alusel kolmandatele isikutele edastanud.

  1. Poolte kohustused

6.1. Rentnik on kohustatud:

6.1.1.  kasutama renditud Seadet heaperemehelikult ning üksnes vastavuses Seadme kasutusotstarbega. 

6.1.2.  järgima Seadme kasutamisel kõiki Rendileandja poolt temale teatavaks tehtud juhiseid ning eeskirju, sh kasutus- ja ohutuseeskirju, tagama nimetatud juhiste ja eeskirjade tutvustamise oma töötajatele ning teostama järelevalvet Seadet vahetult kasutavate Rentniku töötajate tegevuse üle. Mistahes ebaselguse või küsimuse tekkimisel on Rentnik kohustatud võtma aga Rendileandjaga viivitamatult ühendust;

6.1.3. järgima Seadme kasutamisel kõiki ohutuseeskirju, sh tagama Seadmega töötavate Rentniku töötajate poolt nõuetekohaste kaitsevahendite (sh kaitseriietus) kasutamise, samuti tagama Objektil, kus Seadet kasutatakse, kõigi ohutusnõuete täpse järgimise. Alkoholijoobes või muus joobeseisundis seadme kasutamine on keelatud.

6.1.4.  ilma Rendileandja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kooskõlastuseta mitte muutma, modifitseerima ega parandama omal algatusel Seadet. 

6.1.5.  teatama Rendileandjale koheselt Seadme mistahes kahjustumisest, funktsioonide osalisest või täielikust kahjustumisest või hävimisest, samuti Seadme kaotsiminekust ning rakendama omal kulul abinõusid kahju suurenemise vältimiseks.

6.1.6. mitte andma ilma Rendileandja eelneva sellekohase kirjaliku nõusolekuta Seadet kolmandate isikute valdusesse ega kasutusse. Kolmandaks isikuks ei loeta Rentniku töötajaid, keda Rendileandja kasutab püsivalt oma majandus- ja kutsetegevuses.

6.1.7. tagama omal kulul Seadme tavapärase korrashoiu, eelkõige kõrvaldama puudused, mida saab kõrvaldada Seadme hariliku säilitamise hulka kuuluva koristamise või parandamisega.

6.1.8. teatama Rendileandjale koheselt Seadme asukohaks oleva Objekti muutumisest. Seadme väljaviimine Eesti Vabariigi territooriumilt ilma Rendileandja eraldi sellekohase kirjaliku nõusolekuta ei ole lubatud.

6.1.9. tasuma õigeaegselt Seadme kasutamise eest kokkulepitud renditasu ning Rendileandja poolt osutatavate või vahendatavate täiendavate teenuste eest.

6.1.10. tagastama Rendiperioodi lõppedes Seadme Rendileandjale Lepingus fikseeritud tingimustel ja korras.


6.2. Rendileandja on kohustatud:

6.2.1.  tagama Seadme üleandmise Rentnikule kokkulepitud ajal ja kohas, samuti Seadme vastavuse Lepinguga kokkulepitud tingimustele. 

6.2.2.  tegema Seadmele remonti, mida ei hõlma Lepingu p 6.1.7. Kui Seadme remondivajadus on tingitud Seadme mittenõuetekohasest kasutamisest Rentniku poolt, 
on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult remondiga seotud kõigi kulutuste hüvitamist.

  1. Vastutus

7.1. Pooled vastutavad Lepingu rikkumisega teisele Poolele tekitatud kogu kahju eest.

7.2. Rentnik vastutab Rendiperioodi aja jooksul Seadmete kadumise, hävimise ja kahjustumise eest, sh Seadmete rikete eest, välja arvatud rikked, mis on tingitud Seadme normaalsest kulumisest või Rendileandja poolt temal lasuva remondikohustuse nõuetekohasest täitmata jätmisest. Juhul, kui et kui Seade renditakse Rentnikule koos operaatori teenusega, siis Rentnik ei vastuta seadme purunemise eest ning Rendileandja ei vastuta seadme ja operaatori töö korralduse eest ning seadme tööst tingitud riskide eest.

7.3. Seadme kahjustumise korral loetakse Seadme kordategemiseks vajalike tööde kohalik keskmine turuhind.

7.4. Rendileandja ei vastuta Rentniku poolt Seadmete kasutamise käigus Rentnikule või kolmandale isikule tekitatud kahju eest. Kasutamisjuhendis oleva võimaliku vea tõttu tekkinud kahju eest vastutab Rendileandja v.a. juhul kui viga juhendis on ilmne ja iga mõistlik isik saaks vea olemasolust aru.

7.5. Rendileandja vastutus Seadme katkimineku korral Rendiperioodi jooksul piirdub üksnes Seadme väljavahetamise, selle võimatusel aga Seadme remondikohustusega mõistliku aja jooksul arvates sellekohase teate kättesaamisest ning Rentniku poolt Seadme Rendileandjale tagastamisest. Rendileandja ei vastuta Seadme funktsioonide osalise või täieliku lakkamise korral Rendiperioodi jooksul Rentnikule sellega seoses tekitatud mistahes kahju eest, sh Rentniku poolt planeeritud tööde edasilükkumisest või viivitusest tuleneva võimaliku kahju eest.

7.6. Seadme juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko, samuti Seadme valdamisega seotud suurema ohu allika poolt tekitatud kahju hüvitamise kohustus läheb Rentnikule üle arvates Seadme üleandmisest Rentnikule.

 

  1. Lepingu lõppemine ja lõpetamine

8.1. Leping lõpeb Seadme tagastamisel, samuti ülesütlemisel Lepingu dokumentides, sh käesolevas Lepingus fikseeritud alustel.

8.2. Rendileandjal on õigus Leping erakorraliselt üles öelda, teatades sellest Rentnikule kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt 3 (kolm) kalendripäeva ette, kui:

8.2.1.  Rentnik ei ole tasunud Lepingu järgset mistahes makset 5 (viie) kalendripäeva jooksul arvates tasu maksmise kohustuse tekkimisest; 

8.2.2.  Rentniku tegevuse või tegevusetuse tulemusena halveneb Seadme seisund või tekib oht Seadme kaotsiminekuks, rikkumiseks või kasutamiskõlbmatuks muutumiseks; 

8.2.3.  Rentnik annab Seadme kolmandale isikule allkasutusse ilma Rendileandja sellekohase eelneva kirjaliku nõusolekuta; 

8.2.4.  Juriidilisest isikust Rentniku suhtes on algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlus või füüsilisest isikust Rentniku suhtes on algatatud pankrotimenetlus. 8.2.5.  Rentnik rikub mistahes muud temale Lepingust või seadusest tulenevat kohustust ning ei kõrvalda rikkumist mõistliku aja jooksul vaatamata Rendileandja sellekohasele kirjalikule meeldetuletusele.
8.3. Rentnikul on õigus Leping korraliselt üles öelda Seadme tagastamisõigusega samadel põhimõtetel

8.4. Rentnik on teadlik, et juhul kui liisinguandja poolt öeldakse Liisinguleping üles, siis loetakse ülesütlemise hetkest alates automaatselt lõppenuks ka käesolev Leping (VÕS § 288 lg 6).

 

  1. Muud tingimused

9.1. Pooltevahelised Lepinguga seotud teated peavad olema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kui Lepingust ei tulene teisiti.

9.2. Lepingu täitmisest tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

Avantirent OÜ

Üksnurme tee 16b, Üksnurme küla, Saku vald, Harjumaa, 75513
Reg.nr:  12018904

Oleme avatud E-R 8.00-17.00,
L-P avatud kokkuleppel.

Kontakt

Telefon:
+372 51 51 959

Email:
info@avantirent.ee